> Brukervilkår for Familieklubben

SALGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser Smartlapper.no

Salgs- og leveringsbetingelser er ganske kjedelig å lese. Det er mange henvisninger til lover og regler, og språket er ikke veldig underholdende. Likevel er det viktig at du gjør deg kjent med dem. Betingelsene beskriver dine rettigheter som forbruker, og hvordan vi som nettbutikk jobber. I det første avsnittet under får du en kort oppsummering av de viktigste elementene i våre betingelser. Litt lenger ned kan du lese våre komplette salgs- og leveringsbetingelser.

Kort oppsummering av våre salgs- og leveringsbetingelser:

Nettbutikken Smartlapper.no er eid av Navnelapper AS. Gjennom nettbutikken smartlapper.no tilbyr selskapet navnelapper som brukes for å feste på klær, matbokser, drikkeflasker, leker og andre eiendeler man ikke ønsker å miste.

Smartlapper.no følger norsk lovgivning, og du som forbruker er beskyttet av gjeldende norske lover og regler.

Smartlapper.no tilbyr 100 dagers angrefrist. Dette er ganske unikt. I følge norsk lov er ikke selskapet forpliktet til å tilby angrefrist i det hele tatt, siden alle produktene vi selger er såkalt tilvirkede varer. Dvs, at produktene du kjøper er spesielt laget for deg, og smartlapper.no kan ikke videreselge ditt produkt til noen andre. Smartlapper.no har likevel valgt å tilby denne helt unike rettigheten til alle våre kunder, fordi vi er opptatt av at alle kundene blir 100% fornøyd med varene vi leverer. Derfor har Smartlapper.no også lansert vår egen, helt unike 100% fornøyd garanti.

Produktene du kjøper på smartlapper.no fraktes til deg med Posten Norge som ordinær A-post. Smartlapper.no tilbyr gratis frakt på alle produktene vi selger. Du vil ikke oppleve at prisen øker når du kommer til siste side i betalingsløsningen. Prisen du ser i nettbutikken er den faktiske prisen du skal betale – inkludert merverdiavgift. Enkelt og greit.

Smartlapper.no tilbyr meget rask levering. Alle bestillinger som er registrert i vårt system før kl. 14:00 på hverdager vil bli produsert, pakket og sendt til deg samme dag. Normal leveringstid er dermed 1 til 3 arbeidsdager. De aller fleste mottar sin pakke 1 eller 2 dager etter bestilling.

På smartlapper.no kan du betale med Visa eller MasterCard. Betalingen gjøres via DIBS Payment Services. Smartlapper.no vil ikke få tilgang til dine kortdata, og du betaler ingen gebyr ved betaling med kort.

Nedenfor kan du lese våre komplette salgsbetingelser, som er basert på forbrukerombudets standard salgsbetingelser for kjøp av varer over internett. Dersom du har spørsmål til våre salgsbetingelser er du velkommen til å kontakte vår kundeservice pr e-post kundeservice@Smartlapper.no eller pr telefon 66 90 69 66.

Versjon 1.1

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer på Smartlapper.no. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen mellom Kjøper og Selger består av opplysningene Smartlapper.no gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene Smartlapper.no har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene
Selger
Firmanavn: Navnelapper AS / smartlapper.no
Adresse: Postboks 99, 1380 Heggedal
E-post: kundeservice@Smartlapper.no
Telefonnummer: 66 90 69 66
Org. nr.: NO 997 972 902 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

2. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er prisen Kjøper skal betale. Prisen er inkludert merverdiavgift. Prisene oppgis i norske kroner.

Opplysninger om den totale prisen Kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperens bestilling er mottatt av Selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Smartlapper.no i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Ordrebekreftelse

Når Smartlapper.no har mottatt Kjøperens bestilling, sender Smartlapper.no en ordrebekreftelse via e-post til Kjøperen umiddelbart.

Det anbefales at Kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør Kjøperen ta kontakt med Selger så snart som mulig.

5. Betaling

Smartlapper.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selgeren til Kjøperen. Kjøp på Smartlapper.no kan foregå med VISA og MasterCard. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp komme til anvendelse.

6. Levering m.v.

Selger sørger for levering av varen til Kjøper med Posten Norge. Forventet leveringstid fra ordretidspunkt til mottatt varer er mellom 1-3 arbeidsdager.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøperen når varen er overtatt av Kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og Kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har Kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen. Angrerett innebærer at Kjøperen uten grunn kan returnere varen til Smartlapper.no selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Smartlapper.no gir Kunden rett til å returnere en vare i hele 100 dager etter at varen er mottatt.

Meldingen om retur må inneholde Kundens navn, hvilket ordrenummer returen gjelder, en kort beskrivelse av hvorfor Kjøper ønsker å returnere varene samt hvordan Kjøperen vil returnere varen til Smartlapper.no. Meldingen gis til Smartlapper.no via e-postadresse kundeservice@Smartlapper.no eller pr telefon 66 90 69 66.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selger innen rimelig tid. Smartlapper.no er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til Kjøperen innen 14 dager fra den dag Smartlapper.no mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Selgers rådighet. Ved bruk av angrerett må Kjøperen betale for retur av varen til Smartlapper.no. Kjøperen er ansvarlig for eventuelt bortkomne varer.

Hva skal sendes tilbake, og hvor?
Ved bruk av angreretten skal Kjøperen sende varen tilbake til Smartlapper.no med en kopi av ordrebekreftelsen. Pakke som skal returneres sendes sammen med en kopi av ordrebekreftelsen til:

Smartlapper.no
PB 19
4855 Froland

9. Undersøkelse av varen

Når Kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må Kjøperen melde fra til Smartlapper.no ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

10. Reklamasjon ved mangel

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Smartlapper.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Ved mangel i en leveranse ber vi Kjøper straks rette en henvendelse til tlf 66 90 69 66 eller til e-post kundeservice@Smartlapper.no med ordrenummer og en beskrivelse av mangelen. Avhengig av den konkrete situasjonen vil Kjøper motta videre instrukser.

Er reklamasjonen berettiget refunderer Selger Kjøpers rimelige fraktomkostninger ved å sende varen i retur. I motsatt fall skal Kunden selv betale utgifter til transport, herunder våre fraktomkostninger til returnering av varen etter undersøkelse.

Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje. Kjøper har selv ansvaret for pakken/varene inntil Smartlapper.no mottar den. Ta derfor vare på postkvitteringen inkl. opplysninger om fraktomkostninger samt evt. sporingsnummer. Bemerk! Smartlapper.no aksepterer ikke pakker som blir sendt pr. postoppkrav.

Ved forsinket leveranse av varen må krav rettes til Selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Smartlapper.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Smartlapper.no.

Oppfyllelse: Dersom Smartlapper.no ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan Kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Smartlapper.no. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Smartlapper.no ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Smartlapper.no at det står i vesentlig misforhold til Kjøperens interesse i at Smartlapper.no oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Smartlapper.no dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Smartlapper.no ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som Kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Smartlapper.no har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Smartlapper.nos side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til Selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10.

12. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan Kjøperen kreve at Selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg Kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for Kjøperen, uten risiko for at Kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for Kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om Kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan Kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan Kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan Kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Selger.

13. Selgerens rettigheter ved Kjøperens mislighold

Dersom Kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra Kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom Kjøperen ikke betaler, kan Selgeren fastholde kjøpet og kreve at Kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra Kjøper, kan Selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom Kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre Kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra Kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra Kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom Kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom Kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Selgeren belaste Kjøper med et gebyr på kr 199,- som dekker administrasjon og retur av varen.

14. Personopplysninger

For at Kunden skal kunne inngå avtale med Smartlapper.no har Selgeren behov for blant annet kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Les vår fullstendig personvernerklæring.

15. Konfliktløsning

Kjøp av varer på Smartlapper.no er underlagt norsk lov. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten i Asker og Bærum.